strzałka w prawoStart arrow Cennik usług 28-09-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Wyciąg z cennika usług Drukuj E-mail

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 z dn. 11.02.2008 r.

Dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb.

 

CENNIK USŁUG

ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Zakres usług

 

§ 1

 

1. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb. oraz jego integralny element struktury – Oddział w Tomaszowie Maz. (zwane dalej: Archiwum) świadczy odpłatne usługi w zakresie:

a. prowadzenia poszukiwań dokumentów (tzw. kwerend) we własnym zasobie archiwalnym jedynie, gdy wnioskodawca podający dane niewystarczające do odszukania dokumentu, mimo wezwania do ich uzupełnienia, nie jest w stanie wskazać wystawcy poszukiwanego dokumentu, roku jego powstania albo innych informacji niezbędnych do identyfikacji dokumentu;

b. wykonywania reprodukcji z materiałów archiwalnych, mikrofilmów i zbiorów bibliotecznych z własnego zasobu oraz wydruków z archiwalnych baz danych, własnych skanów i fotografii cyfrowych.

2. Kopie z materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych wykonywane są w postaci kserokopii monochromatycznych (czarno-białych), a także skanów i fotografii cyfrowych.

 

§ 2

 1. Do działalności usługowej nie zalicza się:

a. udostępniania nieodpłatnego materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych z własnego zasobu w pracowni naukowej (zgodnie z art. 16 pkt. 1 i 2 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 673);

b. wykonywania w jednym egzemplarzu reprodukcji z materiałów archiwalnych na potrzeby sądów, prokuratur i polskich przedstawicielstw konsularnych;

c. wykonywania kopii na potrzeby organów władzy publicznej, niezbędnych im do własnych celów urzędowych, w ilości nie większej niż 10 stron w ramach jednej sprawy (za każdą kolejną stronę kopii naliczana jest cena podstawowa);

d. wyszukiwania dokumentów na potrzeby wydawanych zaświadczeń.

 

§ 3

 Archiwum przejmuje na przechowywanie i udostępnia dokumentację osobowo-płacową i inną o czasowym okresie przechowywania. Koszty jej przechowywania ustalane są indywidualnie. Opłaty za wykonywanie zaświadczeń i odpisów z tej dokumentacji określone zostały w § 6.

 

 

Warunki wykonania usług

 

 § 4

 

1. Usługi są świadczone przez Archiwum w ramach aktualnych możliwości technicznych i organizacyjnych.

2. Podstawą wykonania usługi jest zamówienie. Zamówienia są realizowane w kolejności ich rejestracji przez Archiwum. W przypadku zlecenia zamówienia poza kolejnością cena ulega zwiększeniu o 100%. Zwiększenie ceny nie dotyczy zamówień reprograficznych do 5 kserokopii.

3. Określone usługi reprograficzne nie będą realizowane ze względu na możliwość uszkodzenia obiektu podczas reprodukcji. Usługę mogą wykluczyć, np.: format, ciężar, objętość obiektu, rodzaj i gramatura papieru, sposób oprawy materiałów, pieczęcie lakowe na dokumencie, zły stan techniczny.

4.Archiwum ma prawo określić inny sposób od zadeklarowanego w zamówieniu, wykonania reprografii z materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych (kserokopia, fotografia cyfrowa, skan), w przypadku narażenia materiałów archiwalnych lub zbiorów bibliotecznych na uszkodzenie lub ze względów technicznych.

5. Jeśli obiekt posiada kopię użytkową, reprodukcja zostanie wykonana z tej kopii.

6. Reprodukcje na potrzeby innych niż wymienione w § 2 pkt 1 b organów władzy publicznej, wykonywane są bezpłatnie w ilości do 10 stron w ramach jednej sprawy. Za każdą kolejną stronę naliczana jest cena podstawowa.

7. Nie wykonuje się reprodukcji ze starodruków i cymeliów przechowywanych w zbiorach biblioteki Archiwum oraz z materiałów archiwalnych wytworzonych przed 1800 r.

8. W przypadku złożenia zamówienia na wykonanie reprodukcji dla potrzeb publikacji lub prezentacji reprodukcji, warunki wykonania usługi określi każdorazowo umowa pomiędzy Dyrektorem Archiwum a zamawiającym.

 

Zasady wyceny usług

 

 § 5

 

1. Ustala się ceny świadczonych usług według tabeli opłat zawartych w § 8.

2. Ceny podstawowe za usługi mogą być podwyższone do 300% ze względu na:

a. reprodukcję materiałów wymagających uprzednich zabiegów konserwatorskich (nie powinno pobierać się opłat za konserwacje własnego zasobu), intensywnie wykorzystywanych, wielkoformatowych, oprawnych oraz zamówień wymagających wielokrotnej zmiany ustawień parametrów urządzeń kopiujących, powodujących ich nadmierną eksploatację (niezgodną z instrukcją obsługi lub nadmiernie eksploatującą sprzęt);

b. prowadzenie przez Archiwum rozległych kwerend na podstawie materiałów obcojęzycznych, rękopiśmiennych lub trudno czytelnych.

3. Przed przystąpieniem do wykonania usługi może zostać pobrana zaliczka:

a. w przypadku zlecenia kwerendy zaliczkę stanowi równowartość kosztów 1 godziny pracy przy wyszukiwaniu dokumentów. W przypadku negatywnego wyniku kwerendy zaliczka stanowi całość należności i nie podlega zwrotowi. W przypadku pozytywnego wyniku kwerendy zaliczka jest rozliczana w ramach końcowej należności;

b. w przypadku zamówienia reprograficznego o szacowanej wycenie wyższej niż 300 złotych w wysokości 60 złotych;

4. W przypadku zamówienia wysyłki wykonanych reprodukcji, do kwoty należności dolicza się zryczałtowane opłaty pocztowo - bankowe.

5. W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą, dopuszczalne jest wnoszenie należności w euro lub w dolarach USA, przelewem na rachunek bankowy Archiwum - według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu realizacji zamówienia.

6. Opłaty za kwerendy pobiera się, jeżeli czas poszukiwań wyniósł przynajmniej 30 minut.

7. Odpłatność za wykonaną usługę reguluje się bezpośrednio w kasie Archiwum lub przelewem na rachunek bankowy Archiwum.

 

§ 6

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dn. 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r., Nr 28, poz. 240), za wykonanie kopii względnie odpisów dokumentów do celów emerytalno – rentowych na podstawie przechowywanych akt osobowo-płacowych, pobierane są następujące opłaty:

1. Za sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17,00 zł

2. Za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4,00 zł

3. Za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac – 4,00 zł

4. Za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę – 35,00 zł

5. Za odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8,00 zł

6. Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4,00 zł

7. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200,00 zł.

§ 7

Dyrektor Archiwum może odstąpić w całości lub części od żądania należności z tytułu wykonania kopii względnie odpisów do celów wymienionych w § 6, w przypadku okazania przez osobę dokumentu potwierdzającego trudną sytuację materialną.

§ 8

Ustala się tabelę odpłatności świadczonych usług.

Tabela opłat

Rodzaj usługi

Cena

Wykonanie reprodukcji

Kserokopia z dokumentacji aktowej  (1 strona)

A4

3 PLN

A3

6 PLN

Kserokopie z dokumentacji ikonograficznej, technicznej, kartograficznej i geodezyjnej (1 strona)

A4

5 PLN

A3

10 PLN

Skan lub fotografia cyfrowa (1 plik)

6 PLN

Wydruki skanów lub fotografii czarno-białe

A4

2 PLN

A3

4 PLN

Wydruki skanów lub fotografii kolorowe

A4

5 PLN

A3

10 PLN

Kserokopia z mikrofilmu (1 klatka)

3 PLN

Kserokopia ze zbiorów bibliotecznych i pomocy archiwalnych (z wyjątkiem publikacji objętych prawami autorskimi)

A4

1 PLN

A3

2 PLN

Wydruki z raportów baz danych (1 strona)

3 PLN

Zaliczka (przy zamówieniu powyżej 300 PLN)

60 PLN

Zryczałtowana cena za nośnik

CD

1,20 PLN

DVD

1,50 PLN

Wyszukiwanie dokumentów

Za każde rozpoczęte pół godziny kwerendy prowadzonej przez Archiwum

30 PLN

Zaliczka

60 PLN

Zryczałtowane opłaty pocztowo - bankowe

Przesyłka na terenie Polski

10 PLN

Wysyłka za granicę

12 PLN

 

Obowiązywanie cennika

 

§ 9

 Cennik wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2008 r.

 

< Poprzedni