strzałka w prawoStart arrow Badania nad dziejami reg. piotrkowskiego 28-09-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego Drukuj E-mail

INFORMACJA DLA AUTORÓW

 

    Redakcja „Badań nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” zwraca się do wszystkich osób chcących publikować na łamach naszego pisma o zastosowanie się do następujących zasad wydawniczych:

    Wszystkie teksty należy przesłać na adres redakcji (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski) w formie dyskietki bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) Tekst winien być złożony w formacie Word dla Windows (każda wersja powyżej 95). Format strony – B5 (ISO), format czcionki – New Times Roman, wielkość – 12; wielkość czcionki przypisu – 10; odstęp pomiędzy wierszami 1; marginesy standardowe – 2,5 cm; strony nienumerowane; w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora; ponumerowane przypisy umieszczonej poniżej każdej strony tekstu.

    Autorzy tekstów monograficznych zobowiązani są do przesłania krótkiej notatki na swój temat (gdzie pracują, jaki posiadają stopień naukowy oraz jakie opublikowali książki) oraz maksymalnie półstronicowego streszczenia (nie dotyczy recenzji).

    Teksty źródłowe (np. dokumenty, relacje czy wspomnienia) powinny zostać opracowane i zaopatrzone w niezbędne numeryczne przypisy wyjaśniające (np. krótkie biogramy występujących w dokumencie osób) oraz oznaczane kolejną literą alfabetu przypisy bibliograficzne (np. rejestracja odręcznych dopisków).

    Nazwy archiwów zapisujemy najpierw pełną nazwą z podaniem stosowanego później skrótu, np. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT). Podobnie można zapisać zespoły archiwalne , np.  Akta miasta Piotrkowa (dalej AmP).

    Odnośniki źródłowe w przypisach zapisujemy według następującej kolejności: archiwum (np. APPT), zespół (np. AmP), sygnatura (np.239), numer strony/karty (np. s/k. 2), nazwa dokumentu. Numery cytowanej strony/karty może też być umieszczony na końcu przypisu źródłowego.

    W przypisach stosujemy język polski i standardowe zapisy bibliograficzne. Dla druków zawartych – np. P. Bańkowski, Archiwum Stanisława Augusta, Warszawa 1958, s. 56; dla artykułów prasowych – I. Matuszewski, Tragiczna wolność, „Słowo”, Paryż, 28.01.1940; dla artykułów publikowanych w periodykach naukowych – E. Kraszewska, Dokument Władysława Jagiełły z 1404 roku i jego znaczenie dla Piotrkowa, „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego”, z. 4, 2005, s. 80-89.

    W tekstach stosujemy powszechnie używane skróty ( np., itp., itp., t., rkps, mps, r.), które piszemy z małej litery. W zapisie dat stosujemy cyfrowe oznaczenie nazw miesięcy (np. 11.11.1918 r.). 

    Krótkie myślniki stosujemy np. przy zapisie dwuczłonowych nazwisk (Korwin-Piotrowska), bądź ram czasowych (1924-1926), w pozostałych przypadkach używamy długich myślników (np. Kazimierz Rudnicki – prezydent miasta Piotrkowa).

    Biogramy zamieszczane w przypisach powinny być krótkie i winny zawierać roczne daty krańcowe życia, lub przynajmniej rok urodzenia, chyba, że nie jest to możliwe do ustalenia: np. Maria Karbowska (1904-1991) – archiwistka, historyk; w latach 1942-1970 pracownik Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Cytaty zapisujemy kursywą np. Od kiedy więc Piotrków był miastem.